• Blog

De verhaalsmogelijkheden na een eenzijdig ongeval

Judith van Setten- van den Brink

Het kan zomaar gebeuren: u verliest de macht over het stuur en veroorzaakt daardoor een eenzijdig ongeval. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals een slecht wegdek, verblinding door de laagstaande zon of aquaplaning door noodweer. Kenmerkend aan een eenzijdig ongeval is in ieder geval dat er geen andere weggebruikers of tegenliggers zijn die door een verkeersfout aan het ongeval hebben bijgedragen. Het kan wel zo zijn dat er medepassagiers als slachtoffer bij zijn betrokken.

Ook wanneer u letselschade oploopt als gevolg van een eenzijdig ongeval, zijn er mogelijkheden om de schade te verhalen. In deze blog werk ik deze opties op hoofdlijnen uit.

Schadevergoeding bestuurder

Een WA-verzekering biedt geen dekking voor letselschade die de bestuurder oploopt bij een eenzijdig verkeersongeval. Een Allrisk verzekering vergoedt daarentegen wel de zaakschade van de auto.

U kunt daarnaast aanspraak maken op een letselschadevergoeding indien u een ongevallenverzekering of een schadeverzekering inzittenden hebt afgesloten. Daarbij is van belang dat een ongevallenverzekering enkel een vast bedrag uitkeert bij blijvende invaliditeit. Er is sprake van blijvende invaliditeit indien dit medisch kan worden vastgesteld.

Een schadeverzekering vergoedt daarentegen de werkelijk geleden schade die vrijwel altijd hoger is. Daarbij wordt wel rekening gehouden met omstandigheden die voor eigen risico komen. Te denken valt aan de situatie waarin u geen gordel hebt gedragen. Welk percentage van de schade in een dergelijk geval precies voor eigen rekening komt, is afhankelijk van de omstandigheden (waaronder de aard van het letsel en de ernst van de fout).

Schadevergoeding passagier

Indien u als passagier van een motorvoertuig bij een eenzijdig ongeval bent betrokken, heeft u de volgende mogelijkheden tot schadevergoeding:

  • De WAM-verzekering van de bestuurder vergoedt uw letselschade;

  • Indien de bestuurder een ongevallenverzekering inzittenden heeft afgesloten, ontvangt u slechts een vergoeding bij (blijvende) invaliditeit;

  • Wanneer de bestuurder een schadeverzekering inzittenden/-opzittenden heeft afgesloten, vergoedt deze verzekering uw daadwerkelijk geleden schade.

Werkgeversaansprakelijkheid bij eenzijdig ongeval

Een eenzijdig ongeval kan u ook tijdens het werk overkomen. Het risico op ongevallen tijdens werktijd speelt met name bij medewerkers die werkzaam zijn bij vervoersbedrijven of als koerier. In deze situatie komt ook de juridische positie van de werkgever in beeld.

Een werkgever is over het algemeen vrij snel aansprakelijk wanneer blijkt dat maatregelen hadden kunnen worden getroffen of aanwijzingen hadden kunnen worden gegeven ter voorkoming van een ongeval. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de werkgever bij ongevallen in verkeerssituaties weinig mogelijkheden heeft om de gevaren voor deelname aan het verkeer te verminderen. Een werkgever is daarom minder snel aansprakelijk in deze situaties.

Tegelijkertijd heeft de werkgever, conform zijn verantwoordelijkheid als goed werkgever, wel de verantwoordelijkheid om binnen de bestaande mogelijkheden zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering. In veel gevallen heeft de werkgever dan ook een daarop aangepaste ongevallenverzekering of dienstrittenverzekering afgesloten.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Wanneer u een eenzijdig ongeval door een gebrekkig wegdek overkomt, dient te worden beoordeeld of de wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade. Op grond van artikel 6:174 lid 1 en 2 c.q. artikel 6:162 BW rust namelijk op de wegbeheerder de verplichting om ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. De verantwoordelijkheid van de wegbeheerder reikt niet zover dat de weg in perfecte staat hoeft te verkeren. Er moet dus wel sprake zijn van een gebrekkig wegdek.

Bij de beoordeling welke eisen men in de gegeven omstandigheden aan een opstal mag stellen komt het aan op de vraag of een opstal; a) gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, b) waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en; c) welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval. De aansprakelijkheid van de wegbeheerder komt in de praktijk vaak in beeld wanneer (brom)fietsers ten val komen door verhogingen in het wegdek als gevolg van gegroeide boomwortels (zg. wortelopdruk). Uit de jurisprudentie blijkt dat het enkele feit dat een wegdek enkele hoogteverschillen door wortelopdruk bevat, niet tot de conclusie leidt dat er sprake is van een gebrekkig wegdek.

Anderzijds hoeft een fietser niet bedacht te zijn op grote hoogteverschillen. In de praktijk wordt voor de hoogteverschillen aansluiting gezocht bij de normen in het ‘Handboek Visuele Inspectie’ van CROW, waarin een hoogteverschil van 3 centimeter of meer als ‘ernstig’ wordt gekwalificeerd. Uit jurisprudentie volgt dat deze CROW-richtlijnen weliswaar geen wettelijke normerende werking hebben, maar dat dit niet wegneemt dat daarin wel (gezien het karakter van de richtlijnen) objectieve aanknopingspunten kunnen worden gevonden.

Een ander belangrijk gezichtspunt voor de eisen die aan de toestand van de weg mogen worden gesteld, is de functie van het wegdek. Van een wegdek dat veelvuldig en dagelijks wordt gebruikt door kwetsbare verkeersdeelnemers mag blijkens de jurisprudentie meer worden verwacht dan een wegdek dat enkel door zwaar landbouwverkeer wordt gebruikt.

Conclusie

Afhankelijk van de omstandigheden waarin het eenzijdig ongeval heeft plaatsgevonden, zijn er verschillende mogelijkheden om de schade te verhalen. Indien u een schadeclaim indient bij uw eigen verzekering of uw werkgever aansprakelijk stelt, wordt uw eigen verzekeraar of de verzekeraar van uw werkgever uw wederpartij. Het is daarom ook verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een letselschadeadvocaat kan de verschillende partijen in beeld brengen en uw juridische positie beoordelen.

Deel dit artikel:

Judith van Setten- van den Brink

Letselschadeadvocaat